Tytuł: Zagospodarowanie centralnego skweru w miejscowości Nowiny

Inwestor: Publiczny

Faza: Projekt konkursowy

Rok projektu: 2021

 

Opis projektu:​

Głównym założeniem projektowym jest stworzenie, w ramach projektowanego skweru, wielofunkcyjnej przestrzeni, umożliwiając w ten sposób różnorodne jej wykorzystanie na potrzeby zróżnicowanych aktywności mieszkańców.

Miejscowość Nowiny, chociaż stanowi gminę wiejską, odznacza się silnie zurbanizowaną tkanką o charakterze miejskim. Z uwagi na brak w okolicy przestrzeni centralnej, skwer ten powinien pełnić, oprócz funkcji rekreacyjnej, funkcję centrotwórczą i kulturotwórczą. Za wprowadzeniem takiej funkcji w miejscu opracowania przemawia nadto fakt bliskiego sąsiedztwa wielu obiektów istotnych dla miejscowości, a pełniących właśnie takie same funkcje, tj. obiektów usług użyteczności publicznej (basen, biblioteka, szkoła, urząd gminy, przychodnia). Dlatego też w ramach pracy konkursowej autor starał się wykorzystać te atuty i stworzyć przestrzeń wielofunkcyjną – centrotwórczą.

Skwer w swym zamyśle składa się z dwóch głównych części:

– miejskiej z głównym placem, alejkami komunikacyjnymi, parkingiem i obiektem gastronomicznym,

–  parkowej – zaprojektowanej w stylu naturalistycznym, z krętymi ścieżkami spacerowymi i możliwością indywidualnego wypoczynku.